FIBARO sklep

SEVESO III

Wprowadzenie do dyrektywy Seveso III

Nowa dyrektywa w sprawie kontroli niebezpieczeństwa wystąpienia poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi, znana jako Seveso III została wydana przez Komisję Europejską w dniu 24 lipca 2012r. Będzie ona zmieniać, a następnie uchylać dyrektywę Seveso II z dniem 01 czerwca 2015r.
Dyrektywa Seveso III konsekwentnie zmierza do regulacji przepisów dotyczących zakładów dużego ryzyka min. poprzez uchylenie dyrektywy dotyczącej substancji niebezpiecznych i zastąpienia ich europejskim rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
Wdrożyło ono na terenie Unii Europejskiej Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów, który zmodyfikował sposób kwalifikacji substancji chemicznych i ich mieszanin. Niezbędna stała się zatem gruntowna aktualizacja wykazu substancji, których magazynowanie decyduje o kwalifikacji danego zakładu jako miejsca o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Dyrektywa Seveso II posługiwała się następującą kwalifikacją substancji niebezpiecznych:
 • bardzo toksyczne,
 • toksyczne,
 • utleniające,
 • wybuchowe,
 • łatwopalne,
 • wysoce łatwopalne,
 • skrajnie łatwopalne,
 • bardzo toksyczne dla organizmów wodnych,
 • toksyczne dla organizmów wodnych,
 • reagujące gwałtownie w zetknięciu z wodą,
 • wyzwalające gazy toksyczne w zetknięciu z wodą.

Z kolei dyrektywa Seveso III wprowadza podział na cztery podstawowe kategorie substancji niebezpiecznych.
 • stwarzających zagrożenie dla zdrowia
 • stwarzających zagrożenie fizyczne
 • stwarzających zagrożenie dla środowiska
 • stwarzających pozostałe zagrożenia
Zmianie uległ także wykaz substancji, których magazynowanie kwalifikuje zakład do zakładów o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej
Dyrektywa Seveso III zasadniczo nie zmienia systemu regulacyjnego określone w Seveso II, ale wzmacnia szereg obszarów, takich jak informacje o dostępie publicznym i standardów kontroli. Wytyczne dyrektywy zostały dostosowane do wymogów Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dot. środowiska.

Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych do 31 maja 2015 r. Przepisy te powinny wejść w życie najpóźniej 1 czerwca 2015 r. Ta ostatnia datajest także kluczowa dla spełnienia przez prowadzących zakłady wymogów formalnych związanych z ich eksploatacją, tj. przygotowania zgłoszenia zakładu, polityki zapobiegania awariom, raportu bezpieczeństwa itp. Obowiązki te będą dotyczyły wszystkich eksploatowanych zakładów, chyba że spełnienie tych wymogów nastąpi przed 1 czerwca 2015 r., a informacje zawarte w przedkładanych dokumentach nie ulegną zmianie.

W zakresie tematów związanych z SEVESO III oferujemy Państwu:
 • doradztwo w zakresie dostosowania istniejącej dokumentacji do wymogów dyrektywy SEVESO III,
 • aktualizacja wewnętrznych i zewnętrznych planów obrony
 • opracowywanie analiz bezpieczeństwa pożarowego istniejących obiektów, wraz z propozycjami jego poprawy lub dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów,
 • opracowywanie operatów pożarowych, opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych, opracowywanie planów ewakuacji,
 • przygotowanie założeń współdziałania instalacji technicznych i automatyki procesowej obiektu w ramach opracowanego scenariusza pożarowego,
 • konsultacje rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż.,
 • przygotowanie dokumentacji do odbioru przez służby Państwowej Straży Pożarnej,

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo kontaktując się z nami.